AVATUD VALLAJUHTIMINE JA TASEMEL TEENUSED, VÄÄRTUSTATUD KOGUKONDLIKUD ALGATUSED

Valla kui omavalitsuse olemise mõte on kohaliku elu edendamine, milleks on vältimatu elanike kaasamine. Vallavalitsuse poolt peab elanike teenindamine olema selge, sujuv ja sõbralik.

 • Kaasame aktiivsed vallaelanikud ja vabaühenduste (sh külaseltside ja korteriühistute) esindajad volikogu komisjonide töösse.
 • Aitame valla noortel luua vallavolikogu juurde noortevolikogu, võimaldamaks noorte häälel tugevamalt kõlada ning edendamaks noortes kogukondlikku ja ühiskondlikku aktiivsust.
 • Aitame korterühistutel moodustada ümarlaua, edendamaks kortermajade juhtimist, elanike algatust oma majade heakorra tagamiseks ja saamaks tagasisidet ühistutele suunatud vallateenuste parandamiseks.
 • Lihtsustame asjaajamist vallavalitsuses. Planeeringute algatamisel kaasame koheselt olulised huvirühmad, vältimaks probleeme edasises menetluses. Mistahes küsimustega vallaametnike poole pöördumisel peab teenindus olema orienteeritud lahenduse leidmisele ning ametnik peab olema eelkõige abistaja.
 • Parandame vallaelanikele suunatud teavitust volikogu, vallavalitsuse ja asutuste tegevusest.
 • Paneme valla sotsiaalmeedia kanalid aktiivsemalt toimima ja suuname vastutavad ametnikud seal küsimustele vastama. Vallaleht peaks lisaks info jagamisele olema kogu valla ajakirjanduslikuks häälekandjaks.
 • Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamiseks loome hea tava , et Saku valla asutuste juhid ei kuulu volikokku ega volikogu komisjonidesse.
 • Nihutame otsustusõiguse koos rahastamisega rohkem küladele, asumitele, vabaühendustele. Taastame valla vabaühenduste toetusfondi mahu 1% valla omatuludest. Kaotame nõude esitada igal aastal projektitoetuse taotlusi valla arengukava eesmärkidesse püsivalt panustavatel ühingutel. Sõlmime nendega strateegilise partnerluse koostöölepped ning tagame iga-aastase tegevustoetuse.
 • Suurendame kaasava eelarve mahu 50 000 euroni.

ELUS EDUKALT TOIMETULEMISEKS VAJALIK HARIDUS LASTEAIAST GÜMNAASIUMINI

Kaasaegse valla tunnuseks on ühiskonna väljakutsetele vastava hariduse tagamine oma lastele. Saku vallas on vajadus parandada algklasside ja põhikooli õpitingimusi, sh hoides klasside täituvust normi piires – kooliikka jõuab igal aastal järjest rohkem lapsi. Samuti on vaja hoida ja tõsta gümnaasiumiastme õppe taset, püsimaks konkurentsis teiste gümnaasiumidega.

Senisest enam on koolielu korraldamisel vaja kaasata lapsevanemaid, kelle erinev taust, teadmised ja oskused aitavad muuta meie valla koolid kogukonnakoolideks, mis vastavad perede ootustele ja 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele.

 • Tagame paindliku lapsehoiuteenuse, tõstes rahalise toetuse koduste 1,5 kuni 3-aastaste laste vanematele 200 euroni kuus ning hoides seda edaspidi 50% tasemel lapsehoiutoetusest.
 • Saku valla noorte edukaks elluastumiseks ja toimetulekuks tugevdame lasteaedades ja koolides laste sotsiaalsete oskuste arendamist, uue õpikäsituse juurutamist ning tagame turvalise õpikeskkonna.
 • Hoiame klassid ja lasteaiarühmad väiksed (kuni 20 last), tagades rahvastikuprognoosi põhjal aegsasti uute rühmade loomise. Loome algklassidesse abiõpetajate ametikohad, toetamaks eripalgeliste vajadustega õpilaste toimetulekut tunnis.
 • Ehitame uue lasteaia Kasemetsa ning uue põhikooli Saku alevikku. Laste arv kasvab eeskätt lasteaia ja põhikooli astmes, seega reageerida on vaja kiiresti just lasteaia ning algklasside ruumipuudusele. Algklasside ja lasteaedade ühiselt arendamine aitab vähendada koormust tänasele hariduslinnakule ning vähendada hommikust liiklusvoogu üle Vääna jõe silla.
 • Saku Gümnaasiumil on ja jääb oma koht - hoida õpilasele kõik teed lahti. Arendame gümnaasiumi põhimõttel, et tegemist on eelkõige kõrgkoolieelse, mitte põhikoolijärgse õppega. Muudame gümnaasiumi sisulise taseme tugevamaks ja mitmekesisemaks, suurendame valikainete hulka, tugevdame moodulite süsteemi, pakume ka kutsealast ettevalmistust, kaasame õppetöösse külalisõpetajaid kõrgkoolidest.
 • Tagame õpetajatele erialase ja pedagoogilise täienduskoolituse, mis toetab nende tööd üha eripalgelisemate õpilastega.
 • Toetame lapsevanemate kaasamist koolielu korraldamises ja õpetajaid lapsevanemate kaasamisel.
 • Toetame laste huviharidust. Suurendame huviringide toetust, et valla noortel oleks mitmekesine valik. Pakume igale lapsele ühe tasuta spordi- vm huviringi.

MITMEKESISED AKTIIVSE TEGEVUSE VÕIMALUSED

Väärtustamaks sportlikku eluviisi ka moodsas infoühiskonnas, peame selleks kogukonna poolt pakkuma vallaelanikele motivatsiooni ja mitmekesiseid võimalusi. Eriti oluline on laste ja noorte kaasamine – parim noorsootöö on sport!

 • Jätkame volikogu liikme hüvitiste arvelt makstud KODU noorsportlase stipendiumi traditsiooni.
 • Rahastame sporti võrdsetel alustel, sh tagame igale lapsele pearaha sporditrennis osalemiseks.
 • Teeme kehalise kasvatuse tunnid ägedaks, kaasates erinevate spordialade tutvustamiseks abiõpetajatena klubide treenereid ja tuntud sportlasi.
 • Tagame Saku koolistaadioni kunstmuruväljakule aastaringse kasutusvõimaluse, hankides sellele talveperioodiks ülespandava jalgpallihalli.
 • Laiendame spordikeskuse jõusaali ja uuendame selle varustust.
 • Laiendame spordikeskuse ujulat või vajadusel ehitame uue ujula koos lastebasseiniga.
 • Uuendame olemasolevaid ja rajame uusi terviseradasid.
 • Muudame õues treenimise mugavamaks. Rajame minispordiväljakud, sh välijõuväljakud ja terviseväljakud õues treenimiseks Saku ja Kiisa alevikesse ning küladesse.
 • Rajame Sakku Nurme tänavale multifunktsionaalse spordimäe nii talve- kui suvehooaja harrastusteks.
 • Parandame discgolfi mängimisvõimalusi, leides ohutu koha suure ja korraliku raja tarbeks.
 • Toetame eraalgatusi uute sportimisvõimaluste loomisel.
 • Vanemaealiste liikumisharrastuse soodustamiseks paigaldame rohkem pinke kõnniteede ja terviseväljakute äärde, et saaks vajadusel istuda ja jalgu puhata.

PUHAS, TERVISLIK JA TURVALINE ELUKESKKOND

Tervislik ja turvaline elukeskkond on hüve, mida saame luua ja hoida vaid koostöös. Ei piisa riiklikest seadustest ega toetustest, vaja on kogukondlikku algatust ning vallavalitsuse eestvedaja rolli. Hoiame ühiselt au sees valla tunnuslauset „Läbi rohelise akna“!

 • Rajame suurematesse asumitesse mitmekesiseid laste mänguväljakuid ning toetame väiksemaid asumeid kogukondlike mängu- ja külaplatside rajamisel. Igasse külasse vähemalt üks väikelaste mänguväljak!
 • Loome korterelamute toetusfondi, et toetada korteriühistuid elamute renoveerimisel, parkimise ja prügimajanduse korraldamisel, laste mänguväljakute rajamisel jm avaliku ruumi väljanägemist mõjutavate parenduste tegemisel.
 • Ehitame keskkonnanõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ka väiksematesse tiheasumitesse.
 • Arvestame valla ruumilise planeerimise, ehitamise ja heakorra korraldamisel senisest enam turvalisusega. Korras haljasalad, korrastatud hoovid, läbimõeldud liikluskorraldus jt meetmed vähendavad õnnetuste ja õigusrikkumiste tõenäosust.
 • Rajame koerte jalutamisväljakuid kergliiklusteede lähikonda.
 • Korrastame Vääna ja Keila jõe kaldaid, sealhulgas vajadusel kindlustame kaldanõlvasid.
 • Rajame täiemahulise jäätmepunkti ka Kiisale, kuhu saaks muuhulgas viia sorteeritud ehitusjäätmeid.
 • Lisaks riiklikule hajaasustuse programmile loome valla oma keskkonnatoetuse programmi, mis on paindlikum ja suunatud ka tiheasustuse elanikele.

MUGAVAD NING OHUTUD LIIKLUSLAHENDUSED AUTOGA JA KERGLIIKURIGA SÕITJALE, JALAKÄIJALE NING ÜHISTRANSPORDI KASUTAJALE

Hea vald on hästi ühendatud vald, millel on sujuvad ja ohutud liiklemisvõimalused vallakeskuse ja külade vahel, samuti Tallinna ja teiste piirkonnakeskuste suunal. Saku valla ja naabervaldade elanike arv on kasvanud ja seetõttu on suurenenud ka liiklus. Ühistransport ja kergliiklus on head võimalused tagada erinevate teenuste parem kättesaadavus ning vähendada liikluskoormust.

 • Jätkame valla eri kogukondade ja külade ühendamist kergliiklusteede võrgustikuga, sh lahendame Saku-Tõdva ja Saku-Üksnurme-Rahula ühendused.
 • Jalakäija peab saama turvaliselt uude tervisekeskusesse - rajame Sakus jalgtee Tiigi tänava ja Jäätmejaama tee äärde.
 • Uuendame amortiseerunud teekatteid, kaotame kõnniteede liiga kõrged ja teravad üleminekud. Kiisa aleviku ja aiandusühistute teed saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise järgselt kõvakatte.
 • Hooldame aiandusühistute teid samadel alustel vallateedega.
 • Parandame lume- ja libedustõrjet talvel ning teede puhastamist kevadel.
 • Uuendame liiklusmärke ja teetähiseid liiklusohutuse tagamiseks, pimedatele ristmikele lisame peeglid. Leiame lahendused kergliiklusteede, terviseradade ja maanteede ning tänavate ristumistel, sealhulgas Saku vanal raudteesillal, et nii suusatajad kui jalakäijad saaksid mugavalt liigelda.
 • Rajame kaasaegse tänavavalgustuse tiheasustusega aladele (sh endised aiandusühistud).
 • Teeme koostööd piirkonna elanike, naaberomavalitsuste, politsei ja Transpordiametiga parandamaks liikluskorraldust ja –ohutust, sealhulgas Saku alevikku läbivate liiklusvoogude ümberjuhtimiseks.
 • Parandame ühistranspordikorraldust valla territooriumil, tagamaks sujuvam liiklemine tööinimestele, õpilastele ja eakatele, sealhulgas pikendame bussiliini uue tervisekeskuse juurde. Algatame avaliku bussiliini 117 graafiku tihendamise ning koostöös Elroniga tasuta rongisõidu kõigile vallaelanikele vähemalt vallasiseselt.
 • Suurendame laste koolitee turvalisust koolibussiliikluse ning jalgrattasõiduvõimaluste parandamisega.
 • Muudame bussiootepaviljonid avalikku ruumi kaunistavaks kunstiteoseks. Algatame Saku bussijaama rajamise (ühe võimalusena Selveri kõrval olevale platsile), mis soodustaks liiklust teenindusasutuste, sh tervisekeskuse juurde ning toetaks ka nn pargi-ja-sõida põhimõtet.

HEAOLU JA ISESEISVA TOIMETULEKU TOETAMINE

Oluline on, et inimesed tuleksid oma eluga toime nooruses, tööeas ja vanaduses. Keegi pole kaitstud eluraskuste eest, ent meie ühine kohustus on aidata raskustesse sattunutel jalule tõusta. Valla sotsiaalteenused peavad aitama inimesel taastada enesekindlust ja toimetulekut. Tähtis on varajase märkamise kaudu ennetada inimeste sattumist tõsistesse toimetulekuraskustesse.

 • Arendame peredele suunatud teenuseid ja toetusi, et ükski laps ei peaks kannatama vaesust. Toetame vajaduspõhiselt suurperesid ja vähekindlustatud peresid.
 • Toetame noorte tööharjumuste kujundamist, sh õpilasmaleva töövõimalusi koostöös ettevõtjate ja vallaasutustega.
 • Leiame lahenduse päevakeskuse ruumidele, et taastuks selle toimimine koosolemise ja ajaveetmise kohana ning seltsielu keskusena. Ruumid peavad võimaldama jätkata mitmekülgset tegevust ning laiendada pakutavaid teenuseid.
 • Parandame eakate koduhoolduse teenuse kättesaadavust eesmärgiga tagada neile väärikas vananemine oma kodus. Loome abistajate infovõrgustiku, et eakad saaksid taskukohase tasu eest abi oma kodus toimetulemiseks.
 • Toetame vanemaealisi nende aktiivsetes ettevõtmistes, et väärtustada ja pikendada tervelt elatud aastaid.
 • Algatame valla omandis olevale maale eakate kodu ehk kaasaegse hooldusasutuse rajamise era- või vallaasutusena.

SAKU VALLA IDENTITEET – KULTUURNE, ÜHTEHOIDEV JA ETTEVÕTLIK KOGUKOND

Kõik me loome väärtust – oma tööga, ettevõtlikkusega ja kogukondliku aktiivsusega. Kes on Saku valla elanik, mis on Saku identiteet – valla juhtimises ja arengusuundade valimises peame nende küsimustega arvestama. Tuleb näha laiemat pilti - Saku vald on kodune ka kõigile küladele, mitte ainult keskasulale.

 • Jätkame traditsiooniliste ülevallaliste ürituste (sh juba traditsiooniks kujunemas Sack von Sound festivali) korraldamist. Toetame kogukondade tegevusi traditsioonide hoidmisel ja uute kultuuriliste algatuste loomisel. Pakume valla tuge külades toimuvate ürituste korraldamisel ning turundamisel. Paigaldame kultuuri- ja spordisündmustest teavitamiseks (elektroonilised) teavitustahvlid.
 • Käivitame vallaelanike ettevõtluskonkursi „Stardiraha uuele Saku valla innovatiivsele ettevõtjale“.
 • Pakume kohalikele väikeettevõtjatele rendiruume vallale kuuluvas Teaduse 13 hoones.
 • Toetame täiendavate hubaste, hea eestimaise köögiga ja peresõbralike söögikohtade tekkimist, näiteks Õlletehase vastas asuvale vallale kuuluvale krundile.
 • Soodustame Saku valla arenguhuvidega ühtivate ettevõtete (sh keskkonnasõbralike ning ringmajandusega tegelevate) tulemist meie valda ning pakume abikätt vallas tegutsevatele ettevõtetele riigiasutustega suhtlemisel.
 • Toetame Kiisale kaasaegse kaubandus-teeninduskeskuse rajamist.
 • Käivitame värskelt Saku valda elama asunud inimestele sisseelamisprogrammi eesmärgiga tutvustada meie valda, traditsioone ja vallaelus kaasalöömise võimalusi ning soodustada kodutunde tekkimist.
 • Muudame tiheasustusega Saku ning Kiisa alevikud ettevõtlikuks, roheliseks ja kaasaegse planeeringuga aedlinnadeks. Hajaasustuse piirkonnad saavad säilitada oma rahuliku ja traditsioonilise eluviisi.