Avatud valla valitsemine ja tasemel teenused, väärtustatud kogukondlikud algatused

Valla kui omavalitsuse olemise mõte on kohaliku elu edendamine, milleks on vältimatu elanike kaasamine. Vallavalitsuse poolt peab elanike teenindamine olema selge, sujuv ja sõbralik.

 • Tugevdame vallavolikogu positsiooni vallaelu korraldamisel ja vallavalitsuse kontrollimisel. Lõpetame “tagatubades” otsustamise. Otsustusprotsess peab olema avalik!
 • Kaasame aktiivsed kodanikud ja vabaühenduste (sh külaseltside ja korteriühistute) esindajad volikogu komisjonide töösse. Igale komisjonile koostame avatud nimekirja kaasatavatest vabaühendustest. Külaelukomisjonile paneme ülesande kord aastas hinnata vabaühenduste kaasamise taset vallavalitsemisse ja esitada suunised vallavalitsusele kaasamise parandamiseks.
 • Aitame valla noortel luua vallavolikogu juurde noortevolikogu, võimaldamaks noorte häälel tugevamalt kõlada ning edendamaks noortes kogukondlikku ja ühiskondlikku aktiivsust.
 • Aitame valla eakatel luua vallavolikogu juurde eakate nõukoja, väärtustamaks eakate panust vallaellu.
 • Algatame korterühistute ümarlaua, edendamaks kortermajade juhtimist, elanike algatust oma majade heakorra tagamiseks ja saamaks tagasisidet ühistutele suunatud vallateenuste parandamiseks. Toetame kortermajade eestvedajaid korteriühistute asutamisel.
 • Koostame vallale uue üldplaneeringu. Viimaste aastate jooksul on kasvanud rahvaarv, liiklusmahud, keskused (sh Saku sisesed) ning nende omavahelised ühendused, samuti on tekkinud vajadus planeerida uusi tiheasustusega piirkondi.
 • Lihtsustame ja kiirendame asjaajamist vallavalitsuses. Planeeringute algatamisel loome süsteemi oluliste huvirühmade kaasamiseks, vältimaks probleeme edasises menetluses. Mis tahes küsimustega vallaametnike poole pöördumisel peab teenindus olema orienteeritud lahenduse leidmisele – ametnik on abistaja, mitte karistaja.
 • Parandame vallaelanikele suunatud teavitustööd volikogu, vallavalitsuse ja asutuste tegevusest. Paneme valla sotsiaalmeedia kanalid püsivalt toimima ja suuname vastutavad ametiisikud ka sotsiaalmeedias küsimustele vastama. Muudame vallalehe vallavalitsuse infolehest kogu valla ajakirjanduslikult iseseisvaks häälekandjaks.
 • Toome turvalisuse teemad tagasi volikogusse. Liiklus-, tule- ja veeohutuse, varguste ja vägivalla ennetamise ja vähendamisega tuleb pidevalt ning erinevaid osapooli kaasates tegeleda.
 • Paneme efektiivselt vallaelanikke teenindama vallale kuuluva aktsiaseltsi Saku Maja, tagades stabiilselt kvaliteetse teenuse. Saku Maja peab tõstma korteriühistutele osutatava haldusteenuse kvaliteeti.
 • Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamiseks loome hea tava , et Saku valla asutuste juhid ei kuulu volikokku ega täida valla volikogu esimehe, aseesimehe, komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kohti.
 • Muudame valla vabaühenduste toetamise korda. Kaotame nõude esitada igal aastal projektitoetuse taotlusi valla arengukava eesmärkidesse püsivalt panustavatel ühingutel. Sõlmime nendega pikaajalised koostöölepped ning tagame iga-aastase tegevustoetuse.

Elus edukalt toimetulemiseks vajalik haridus lasteaiast gümnaasiumini, mitmekesine noorsootöö

Kaasaegse valla tunnuseks on ühiskonna väljakutsetele vastava hariduse tagamine oma noortele. Saku vallas on vajadus parandada algklasside ja põhikooli õpitingimusi – kooliikka jõuab igal aastal järjest rohkem lapsi. Samuti on vaja hoida ja tõsta gümnaasiumiastme õppe taset, püsimaks konkurentsis teiste gümnaasiumidega.

Senisest enam on koolielu korraldamisel vaja kaasata lapsevanemaid, kelle erinev taust, teadmised ja oskused aitavad muuta meie valla koolid kogukonnakoolideks, mis vastavad perede ootustele ja 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele.

 • Tagame paindliku lapsehoiuteenuse, pakume rahalist toetust koduste kuni 3-aastaste laste vanematele.
 • Saku valla noorte edukaks elluastumiseks ja toimetulekuks tugevdame lasteaedades ja koolides laste sotsiaalsete oskuste arendamist, uue õpikäsituse juurutamist ning tagame turvalise õpikeskkonna.
 • Loome algklassidesse abiõpetajate ametikohad, toetamaks eripalgeliste vajadustega õpilaste toimetulekut tunnis.
 • Ehitame uue lasteaed-algkooli (põhikooli esimese etapina) Traani tee risti krundile. Laste arv kasvab eeskätt lasteaia ja põhikooli astmes, seega reageerida on vaja kiiresti just algklasside ruumipuudusele. Algklasside ja lasteaedade ühiselt arendamine aitab vähendada koormust tänasele hariduslinnakule ning reguleerida hommikust liiklusvoogu üle Vääna jõe silla.
 • Arendame gümnaasiumi põhimõttel, et tegemist on eelkõige kõrgkoolieelse õppega, mitte põhikoolijärgsega. Muudame gümnaasiumi sisulise taseme tugevamaks ja mitmekesisemaks, suurendame valikainete hulka, kaasame õppetöösse külalisõpetajaid kõrgkoolidest.
 • Tagame õpetajatele erialase ja pedagoogilise täienduskoolituse, mis toetab nende tööd üha eripalgelisemate õpilastega.
 • Toetame lapsevanemate kaasamist koolielu korraldamises ja õpetajaid lapsevanemate kaasamisel. Loome koostöös hoolekogudega lapsevanemate nõukogud igasse kooliastmesse.
 • Toetame laste huviharidust. Suurendame huviringide toetust, et valla noortel oleks mitmekesine valik. Tagame igale lapsele ühe tasuta huviringi.

Tervis, turvalisus ja puhas elukeskkond

Tervis ja turvalisus on kaks olulisimat hüve, mida saame luua ja hoida vaid koostöös. Ei piisa riiklikust politseist ja päästest, vaja on kogukondlikku algatust ning vallavalitsuse eestvedaja rolli. Oluline on tegeleda ennetustööga, hoidmaks ära kurbade tagajärgedega korrarikkumisi, kuritegusid ja õnnetusi.

 • Arendame lasteaedades ja koolides liikumisõpetust, soodustades liikumist kogu koolipäeva jooksul. Tagame maitsva ja tervisliku tasuta koolitoidu, vajadusel muudame toitlustajat.
 • Uuendame Saku koolistaadioni kunstmuruväljaku ja katame selle talveperioodiks kilehalliga, nii pikendame muru eluiga ja tagame aastaringse kasutusvõimaluse.
 • Algatame ujula laiendamise ja arendame edasi spordikeskust.
 • Rajame uue tervisekeskuse, koondades sinna tervisedendusega seotud teenused.
 • Uuendame ja rajame uusi terviseradasid. Rajame koerte jalutamisväljakud kergliiklusteede lähikonda.
 • Muudame õues treenimise mugavamaks. Rajame minispordiväljakud, sh välijõuväljakud Saku ja Kiisa alevikesse ning küladesse.
 • Arvestame senisest enam valla ruumilise planeerimise ja heakorra korraldamisel turvalisuse tagamisega. Niidetud muru, korrastatud hoovid, läbimõeldud liikluskorraldus jt meetmed vähendavad õnnetuste ja õigusrikkumiste tõenäosust.
 • Toetame korteriühistuid majade ja hoovide korrashoidmisel ning õuealade parendamisel. Loome vastava toetusskeemi.
 • Ühendame Kiisa, Kurtna, Metsanurme, Üksnurme, Kasemetsa ja Roobuka tiheasumid keskkonnanõuetele vastava ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga. Sellest väljapoole jäävatele asumitele (nt Murumäe) tagame võrdse kohtlemise ja sarnase teenuse kättesaadavuse sarnase hinnaga.
 • Korrastame Vääna ja Keila jõe kaldaid, sealhulgas vajadusel kindlustame kaldanõlvasid.
 • Rajame täisväärtusliku jäätmepunkti Sakku ja vajadusel ka Kiisale, kuhu saaks muuhulgas viia ka sorteeritud ehitusjäätmeid.
 • Tihendame koostööd vallavalitsuse, politsei, pääste ja teiste turvalisust tagavate asutuse vahel. Toetame naabrivalvepiirkondade loomist ja Saku vallaelanike astumist abipolitseinikuks ning valla vabatahtlike päästjate tegevust. Toetame kogukondade algatusi varguste, korrarikkumiste, tule- ja veeõnnetuste ning vägivalla ennetustöös.

Sujuvad ja nutikad liikluslahendused nii autoga sõitjale, jalakäijale kui ka ühistranspordi kasutajale, suurem liiklusohutus

Hea vald on hästi ühendatud vald, millel on sujuvad ja nutikad liiklemisvõimalused vallakeskuse ja külade vahel, samuti Tallinna ja teiste piirkonnakeskuste suunal. Saku valla ja naabervaldade elanike arv on kasvanud ja seetõttu on suurenenud ka liiklus. Ühistransport on üks võimalus tagada erinevate teenuste parem kättesaadavus ning vähendada liikluskoormust.

 • Jätkame erinevate valla kogukondade ja külade ühendamist kergliiklusteede võrgustikuks, sh lahendame Saku-Tõdva ja Saku-Rahula ühenduse.
 • Uuendame amortiseerunud teekatteit, kaotame kõnniteede liiga kõrged ja teravad üleminekud. Kiisa aleviku ja aiandusühistute teed saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioooni ehitamise käigus kõvakatte. Hooldame aiandusühistute teid samadel alustel vallateedega.
 • Parandame lume- ja libedustõrjet talvel ning teede puhastamist kevadel.
 • Uuendame liiklusmärke ja teetähiseid liiklusohutuse tagamiseks. Leiame lahendused kergliiklusteede, terviseradade ja maanteede ning tänavate ristumistel, sealhulgas Saku vanal raudteesillal, et nii suusatajad kui jalakäijad saaksid mugavalt liigelda.
 • Teeme koostööd piirkonna elanike, naaberomavalitsuste, politsei ja Maanteeametiga parandamaks liikluskorraldust ja –ohutust, sealhulgas Saku alevikku läbivate liiklusvoogude ümberjuhtimiseks.
 • Parandame ühistranspordikorraldust Saku valla territooriumil, tagamaks sujuvam liiklemine tööinimestele, õpilastele ja eakatele, sealhulgas pikendame liinid uue tervisekeskuse juurde. Algatame avaliku bussiliini 117 graafiku tihendamise ning koostöös Elroniga tasuta rongisõidu kõigile valla elanikele vähemalt vallasiseselt.
 • Toetame uute nutikate liiklemislahenduste kasutuselevõtmist.
 • Algatame Saku bussijaama rajamise (ühe võimalusena Selveri kõrval olevale platsile), mis soodustaks liiklust teenindusasutuste, sh tervisekeskuse juurde ning toetaks ka nn pargi-ja-sõida põhimõtet.

Heaolu ja iseseisva toimetuleku toetamine

Oluline on, et inimesed tuleksid oma eluga toime nooruses, tööeas ja vanaduses. Keegi pole kaitstud eluraskuste eest, ent meie ühine kohustus on aidata jalule tõusta. Valla sotsiaalteenused peavad aitama inimesel taastada enesekindlust ja toimetulekut. Oluline on varajase märkamise kaudu ennetada inimeste sattumist tõsistesse toimetulekuraskustesse.

 • Arendame peredele suunatud teenuseid ja toetusi, et ükski laps ei peaks kannatama vaesust. Toetame vajaduspõhiselt suurperesid ja vähekindlustatud peresid.
 • Toetame noorte tööharjumuste kujundamist, sh õpilasmaleva töövõimalusi koostöös ettevõtjate ja vallaasutuste ning eraisikutega
 • Taastame Saku Päevakeskuse toimimise koosolemise ja ajaveetmise kohana ning seltsielu keskusena.
 • Ehitame kaasaegse munitsipaalelamu, eelistatult Teaduse 13 baasil.
 • Parandame nii kodus kui ka hooldusasutuses hoolduse võimalusi eesmärgiga tagada eakatele väärikas vananemine oma koduvallas. Algatame eakate kodu ehk kaasaegse hooldusasutuse rajamise era- või vallaasutusena.

Saku valla identiteet – oma kodu tunne, ühtekuuluvus, ettevõtlikkus

Kõik me loome väärtust – oma tööga, ettevõtlikkusega ja kogukondliku aktiivsusega. Kes on Saku valla elanik, mis on Saku identiteet – ka valla juhtimises ja arengusuundade valimises peame nende küsimustega arvestama.

 • Jätkame traditsiooniliste ürituste toetamist ning taastame Saku valla rattaretked ja ajaloomatkad. Toetame kogukondade tegevusi traditsioonide hoidmisel ja uute tavade loomisel. Pakume vallavalitsuse tuge valla ühtse kultuuriprogrammi loomiseks ja tegevuste turundamiseks.
 • Algatame arutelu Saku valla identiteedi üle. Muuhulgas lepime kokku , millised üritused kannavad meie traditsioone.
 • Toetame vallaelanikke, kes oma väikeettevõtluse, käsitöö ja muu tulundustegevusega loovad teenuseid ja tooteid. Loome veebipõhise turundus- ja müügiplatvormi, andmaks tuge meie vallas toodetud asjade jõudmiseni laiematele turgudele.
 • Soodustame Saku valla arenguhuvidega ühtivate ettevõtete tulemist meie valda ning pakume abikätt vallas tegutsevatele ettevõtetele suhtlemisel riigiasutustega.
 • Käivitame värskelt Saku valda elama asunud inimestele sisseelamisprogrammi eesmärgiga tutvustada meie valda, valla traditsioone ja vallaelus kaasalöömise võimalusi ning soodustada kodutunde tekkimist.
 • Muudame tiheasustusega Saku ning Kiisa alevikud ettevõtlikuks, roheliseks ja kaasaegse planeeringuga aedlinnadeks. Hajaasustuse piirkonnad saavad säilitada oma rahuliku ja traditsioonilise eluviisi.